Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Ús eficient i sostenible dels recursos

El nostre hospital és una institució pública i, com a tal, volem fer un ús eficient i sostenible dels recursos econòmics. És per això que els últims anys hem pres mesures per captar més ingressos –cosa que ens garanteix una dependència més baixa dels pressupostos públics– i per gestionar d’una manera més òptima els recursos dels quals disposem com són l’impuls del mecenatge per a projectes de tot el Campus, la potenciació de les subvencions, l’adequació del contracte programa, la millor gestió dels cobraments i del deute de tercers i la compra pública innovadora.

A més, gràcies al canvi de model que estem desenvolupant centrat en el valor de l’assistència sanitària en lloc d’en el volum d’activitat feta o nombre de serveis prestats, estem aconseguint oferir uns resultats per al pacient de màxim valor amb una gestió adequada dels costos econòmics i personals.

Aquesta Àrea pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats